Regulamin

Regulamin konkursu filmowego

„Z kamerą wśród Piastów”

 

§ 1

Organizator

1. Organizatorem konkursu „Z kamerą wśród Piastów” zwanego dalej Konkursem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, zwane dalej Organizatorem.

2. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.

§ 2

Cel Konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku Piastowskiego.

§ 3

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od klasy IV) oraz ponadpodstawowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. W konkursie brać udział mogą grupy liczące maksymalnie 5 osób plus opiekun wyznaczony przez podmioty określone w § 3 ust. 4. Ilość osób występujących w filmie jest nieograniczona, lecz nie są oni traktowani przez Organizatora jako uczestnicy konkursu.
 4. Zgłoszeń grup mogą dokonywać szkoły, jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych (np. ośrodki kultury), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne
  i pozarządowe.
 5. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestników nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu, w telewizji, wykonanie reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich pokaz lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych
  z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.
 6. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że przekazujący prace konkursowe uzyskał pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków.
 7. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: http://zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl

§ 4

Zasady, praca konkursowa, przebieg oraz termin Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
 1. dla uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) i gimnazjów,
 2. dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów 3-letnich, szkół branżowych I stopnia
  i techników.

2. Grupa mieszana zostanie przypisana do kategorii reprezentowanej przez najstarszego członka grupy zgodnie z § 4 ust. 1.

3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu promocyjnego o długości od 60 do 90 sekund o tematyce związanej z celem konkursu określonym w § 2. Tematyka może dotyczyć między innymi całości, fragmentu Szlaku lub poszczególnych miejsc znajdujących się na kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku Piastowskiego, historii, tradycji z nim związanych, czy też współczesnego jego funkcjonowania.

4. Do filmu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestników stanowiące załącznik nr 2 (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub załącznik nr 3 (w przypadku uczestników pełnoletnich) do niniejszego regulaminu.

5. Prace konkursowe należy przesłać za pośrednictwem hostingu plików (np. Dropbox, Google Drive, WeTransfer itp.) wraz z załącznikami opisanymi w § 4 ust. 4 na adres: turystyka@kujawsko-pomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 roku.

6. Oryginał formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestników stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu należy przesłać drogą listowną na adres: Departament Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs filmowy” w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2017 roku (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

7. Nadesłany film może zostać zarejestrowany dowolnym urządzeniem (kamerą, aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym, smartfonem itp.).

7. Montaż filmów, obróbka techniczna, dobór muzyki, forma, treść, narracja itp., stanowią wyraz artystyczny autorów, którzy mają pełną dowolność w ich doborze.

8. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ich częściowej lub całościowej publikacji. 

§ 5

Komisja Konkursowa

 1. Za dokonanie oceny filmów odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa w składzie:
  1. Remigiusz Zawadzki - ekspert branżowy,
  2. Wojciech Drewniak - ekspert branżowy
  3. Edyta Macieja-Morzuch - Dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  4. Marcin Drogorób - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  5. Marcin Habel - Naczelnik Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  zgodność pracy z celem konkursu oraz kreatywne podejście do tematu konkursu. Szczegółowe kryteria oceny stanowią załącznik nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Wyjątkiem jest Nagroda Publiczności, której zasady opisane zostały w § 6 ust. 2.
 4. Ogłoszenie listy zwycięzców wyłonionych przez Komisję Konkursową oraz Nagrodę Publiczności nastąpi najpóźniej do 5 grudnia 2017 r. m.in. za pośrednictwem strony internetowej: http://zkamerawsrodpiastow.kujawsko-pomorskie.pl
 5. Rozstrzygnięcia i decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6

Nagroda Publiczności

1. Wszystkie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Organizatora w serwisie https://www.youtube.com/user/umwkp 21 listopada 2017 roku.

2. Praca, która w okresie  od dnia 21 listopada do dnia 28 listopada 2017 do godziny 13:00 otrzyma od użytkowników serwisu YouTube najwięcej głosów w postaci reakcji „To mi się podoba” zostanie nagrodzona Nagrodą Publiczności. Reakcja „Nie podoba mi się” nie wpłynie na liczbę głosów przyznanym poszczególnych pracom. (28 listopada po godzinie 13:00 zostanie uniemożliwione dodawanie reakcji).

3. Zabronione jest zwiększanie ilości głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem,
w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne (użytkowników serwisu YouTube) lub poprzez fałszywe konta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo nienaliczania bądź odjęcia głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, o których mowa
w § 5 ust. 3.

5. W przypadku Nagrody Publiczności nie ma zastosowania podział opisany w § 4 ust. 1.

§ 7

Nagrody, zwycięzcy Konkursu

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody dla członków najlepszych zespołów (za wyjątkiem opiekuna) na podstawie kryteriów stanowiących załącznik nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu dla każdej z kategorii określonych w § 4 ust 1 oddzielnie:

 1. za pierwsze miejsce: kamery sportowe o wartości 200 zł lub zbliżonej,
 2. za drugie miejsce: słuchawki bezprzewodowe o wartości 170 zł lub zbliżonej,
 3. za trzecie miejsce: głośniki bezprzewodowe o wartości 120 zł lub zbliżonej.

2. Podmiot zgłaszający grupę, która zdobędzie Nagrodę Publiczności na zasadach opisanych w § 4 ust. 10 otrzyma profesjonalny zestaw do nagrywania materiałów video w którego skład wchodzić będzie kamera wraz z kompletem akcesoriów o wartości 1200 zł lub zbliżonej.

3.  Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Organizator prześle w terminie od 7 do 14 dni roboczych wiadomość, w której przekaże informacje dotyczące terminu odbioru nagród. Organizator nie odpowiada za błędy popełnione podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w Konkursie wraz z opiekunami będą mieli możliwość udziału w gali podsumowującej konkurs połączonej z warsztatami filmowymi. Termin i miejsce gali zostanie podany nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem imprezy.

6. W razie braku możliwości osobistego odbioru nagrody, zostanie ona przesłana drogą pocztową, na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 8

1.  Organizator konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z przyczyn niezależnych od organizatorów.

2. Kanałem komunikacyjnym dla uczestników jest adres mailowy turystyka@kujawsko-pomorskie.pl

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagrody o jakie pozwalają ubiegać się Uczestnikowi Konkursu. 

5. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzja należy do Organizatora.

6.  Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Departament Sportu i Turystyki, Wydział Turystyki, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. (56) 621-84-23.

pdfZałącznik 1
Formularz zgłoszeniowy
pdfZałącznik 2
Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - osoby pełnoletnie
pdfZałącznik 3
Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych - osoby niepełnoletnie
pdfZałącznik 4
Kryteria oceny filmów dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów 3-letnich, szkół branżowych I stopnia i techników
pdfZałącznik 5
Kryteria oceny filmów dla uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) i gimnazjów

Uwaga!
W nawiązaniu do § 4 pkt 3 oraz na podstawie § 8 Regulaminu Konkursu i zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, biorąc pod uwagę zaangażowanie uczestników oraz fakt, że jest to pierwsza edycja konkursu, Organizator postanowił dopuścic do konkursu wszystkie filmy.