Kujawy i Pomorze - poznaj region z przewodnikiem - logo mobilne
Dziękujemy za udział w akcji "Poznaj region z przewodnikiem"

Zapraszamy za rok!!!

Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w akcji

„POZNAJ REGION Z PRZEWODNIKIEM”

 

organizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem akcji jest popularyzacja wszelkiego rodzaju usług przewodnickich oraz aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz upowszechnianie wiedzy o atrakcjach regionu.
 2. Koordynatorem akcji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Koordynator gromadzi i udostępnia na stronie www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl oferty zwiedzania różnych miejsc na terenie województwa.
 3. Organizatorami akcji są organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe lub przedsiębiorcy, którzy przygotowali oferty zwiedzania (wydarzenia) i zgłosili je Koordynatorowi do udostępnienia na wyżej wymienionej stronie www. Nazwa Organizatora jest publikowana w opisie każdego wydarzenia.
 4. Akcja odbywa się w dniach 29 luty - 1 marca 2020 r. i w wyłącznie tych dniach i podanych przez Organizatorów godzinach dostępne są aktualne oferty zwiedzania i wydarzenia publikowane na wyżej wymienionej stronie www.
 5. Uczestnikami akcji mogą być mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oraz turyści spoza województwa, którzy uczestniczą w wybranych przez siebie formach zwiedzania (wydarzeniach).

 

§ 2. Warunki i zasady uczestnictwa

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dokonanie rejestracji na wydarzenie (z wyjątkiem wydarzeń niewymagających zapisu) poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.rejestracja.kujawsko-pomorskie.pl
 2. Rejestracja na poszczególne wydarzenia rozpoczyna się 20 lutego 2020 r. o godzinie 9:00 i trwa do momentu wyczerpania liczby dostępnych miejsc lub do 28 lutego 2020 r. do godziny 21:00.
 3. Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia może być ograniczona. Liczba dostępnych miejsc publikowana jest w opisie wydarzenia.
 4. Dla wybranych wydarzeń została zadeklarowana przez Organizatora minimalna liczba uczestników, którą podano w opisie wydarzenia.
  W przypadku braku minimalnej liczby uczestników wydarzenie nie odbędzie się. Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani najpóźniej 28 lutego br. do godz. 15.30 poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany podczas rejestracji adres.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne lub za symboliczną „złotówkę” (dojazd na wydarzenia we własnym zakresie).
 6. Uczestnik może zarejestrować/zapisać się na dowolną liczbę wydarzeń. Nie będzie możliwa rejestracja na wydarzenia odbywające się w tym samym czasie.
 7. Uczestnik, dokonując rejestracji na dane wydarzenie podaje następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, wiek, miejsce zamieszkania. Podanie wymienionych danych jest warunkiem koniecznym umożliwiającym rejestrację i uczestnictwo w wydarzeniu.
 8. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma wiadomość na podanego
  e-maila z potwierdzeniem rejestracji oraz znajdzie się na liście uczestników, publikowanej pod wydarzeniem.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Uczestnik może zarejestrować osoby niepełnoletnie, nad którymi sprawuje opiekę prawną (dzieci) posługując się tym samym adresem
  e-mail. W tym celu dla każdej z osób  należy wprowadzić wymagane w rejestracji dane, tj. imię, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania.
 11. Pod każdym wydarzeniem, w serwisie www publikowana jest lista uczestników (imię i nazwisko) oraz ilość wolnych miejsc.
 12. Uczestnik będzie mógł zrezygnować z udziału w wydarzeniu klikając
  w link zamieszczony pod listą uczestników wydarzenia. Dane Uczestnika zostaną usunięte z listy uczestników wydarzenia.
 13. Uczestnicy wydarzeń mogą otrzymać za pośrednictwem Organizatorów materiały promocyjne przygotowane przez Koordynatora akcji.
 14. Uczestnicy biorą udział w akcji na własną odpowiedzialność. Koordynator i Organizator wydarzenia nie zapewniają ubezpieczenia oraz nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły w czasie zwiedzania, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.
 15. Koordynator i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas zwiedzania. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie bądź osoby małoletnie będące pod jego opieką.
 16. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom przedstawiciela Organizatora – przewodnika.
 17. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach oraz do celów promocyjnych przez Koordynatora i Organizatora.
 18. W sprawach dotyczących działania formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z Wydziałem Turystyki, Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; w sprawach merytorycznych - z osobą wyznaczoną przez Organizatora.
 19. Dokonanie rejestracji na wydarzenie jest  równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszych zasad.
 20. Ostateczna interpretacja zasad uczestnictwa należy do Koordynatora.
  W sprawach spornych decyzja Koordynatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość zasad nie zwalnia Uczestnika od ich przestrzegania.

 

 § 3. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Koordynator akcji:

Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez:

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego

 1. Koordynator działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą organizacyjną, tj. Wydział Turystyki w Departamencie Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych – iod@kujawsko-pomorskie.pl.
 3. Dane osobowe o których mowa w § 2 ust. 7 i 10  będą przetwarzane  przez Koordynatora, w celu organizacji akcji, do celów procesu rejestracji na wydarzenia oraz celów promocyjnych
  tj. wykorzystania do przesyłania drogą e-mailową oraz poprzez portal Facebook.com informacji o innych wydarzeniach i akcjach promocyjnych organizowanych przez Koordynatora.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie odrębnych zgód Uczestników.
 5. Dane osobowe Uczestników będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podawane dane będą przechowywane w siedzibie Koordynatora oraz w wersji elektronicznej na serwerze zatrudnionego do tego celu Wykonawcy (w zakresie umowy) przez okres ustalony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych danych.
 8. Uczestnik posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte z uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 7.
 10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Administratora danych wobec Uczestnika nie zostanie zrealizowane.
 11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.